AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

FENOMÉN MONTESSORI PEDAGOGIKY

Absorbující mysl 

“Odhalení schopnosti dětské psychiky absorbovat okolní svět bez vědomého úsilí vyvolá jednoho dne revoluci ve vzdělávání“ M.M. Na základě uvedených skutečností je již snadné pochopit, proč je první období vývoje člověka, období v němž se formuje jeho osobnost, tím nejdůležitějším. V žádném z následujících období dítě tolik nepotřebuje promyšlenou pomoc, ale na druhou stranu také žádná z překážek stojících mu v cestě nemá takový vliv na rozvoj jeho příštích schopností.

Měli bychom proto pomáhat malému tvorečkovi ne proto, že je slabý a bezmocný, ale proto, že je nadán nesmírnou tvořivou energií, a proto, že tato energie je velmi křehká a bez láskyplné a promyšlené pomoci může být snadno zmařena. Právě této energii musíme chtít pomáhat, ne samotnému dítěti, natožpak jeho slabosti. Pokud pochopíme, že tato energie se skrývý v nevědomých vrstvách psychiky a jejím posláním je budovat vědomí prostřednictvím zkušeností získávaných v aktivní interakci s okolním světem, pak musíme také připustit, že psychika dítěte je zcela odlišná od naší a my k ní nemůžeme přistupovat přímo třeba verbálními instrukcemi. Celé pojetí vzdělávání se pro první období života (0-6 lwt), v němž se nevědomé stává vědomým a v němž se formují schopnosti typické pro člověka, musí změnit. Máme-li opravdu napomáhat psychickému rozvoji jedince, nemůže se vzdělávání omezit na donucování dítěte zapamatovat si naše slova a myšlenky. Nová cesta vzdělání, kterou je nutno se dát, spočívá v napomáhání duševnímu rozvoji dítěte při využití jeho vlastní, nesmírně silné, avšak naprosto specifické duševní energie.” (AM, str. 27)

“O dospělých můžme říci, že získávají vědomosti pomocí myšlenkových operací. Psychika dítěte však vědomosti nasává přímo. Dítě se naučí rodnému jazyku prostě tak, že žije. Aniž by to nějak pociťovalo, odehrávají se v jeho nitru složité psychické procesy. My dospělí přijímáme informace z okolního světa jinak. Vjemy, které na nás působí, ukládáme ve své paměti, ale tam zůstavají od nás odděleny, stejně jako váza zůstává oddělena od vody, kterou jsme do ní nalili. Dítě naproti tomu prochází transformací. Vjemy nejsou pouhými shluky informací pasivně ukládanými v paměti, ale aktivními prvky, které formují osobnost dítěte. Jakmile jsou přijaty smyslovým aparátem, převtělují se do psychických jednotek, které se stávají základem psychických operací. Dítě si formuje skladbu své vlastní osobnosti ze všeho, co v okolním světě najde. Tuto zvláštní, zvýšenou vnímavost, v níž se neuplatňují volní mechanismy, někdy pracovně nazýváme jako schopnost psychické absorbce. Můžeme si jen stěží představit, jaké konkretní schopnosti skrývají hlubiny dětské psychiky, ale nemůžeme pochybovat o jejich výjimečnosti.” (AM, str.25)

Stav mysli u malého dítěte se odlišuje od stavu mysli u dítěte staršího. Můžeme si povšimnout, že malé děti mají schopnosti, které budou později postrádat. Můžeme pozorovat 14 tiletého chlapce, pro kterého bude problém se naučit slovíčka nazpaměť, ale pro 5tiletého chlapce je to sranda a jde mu to lehce. Malé děti ve věku od 0-6 let mají dary, které my dospělí nemáme. Děti tohoto věku si utváří osobnost – tvoří sami sebe.

Citlivá období 

Dítě se neučí vůlí, ale vedením vnitřní vnímavosti. Tuto schopnost nazýváme senzitivním obdobím. Tato vnímavost je přítomna po určitý čas, který je dán přírodou, po dostatečně dlouhou dobu, tak aby nová funkce mohla být naučena.

Facebook