AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

Montessori třídy MŠ tvoří výškově přizpůsobené prostředí pro děti ve věku 2,5 až 6 let. Police, ve kterých jsou uloženy aktivity pro děti, jsou otevřené, volně přístupné a výškově dostupné. Stejně tak je uzpůsobeno i prostředí pro ZŠ, samostatně pro 1. až 3. třídu, 4. až 6. třídu a 7. až 9.třídu.

Třída je rozdělena do jednotlivých oblastí, které reagují na potřeby a senzitivní vývojové fáze dětí.

 „Tak jsme se přesvědčili, že vzdělávání není něco, co dělá učitel, ale že je to přirozený proces, který probíhá samovolně v každé bytosti. Jeho podstatou není naslouchání slovům, ale praktická zkušenost, kterou jedinec získává při aktivním působení na své okolí. Úkolem učitele tedy není mluvit, nýbrž promyslet a připravit takový sled motivačních prvků, které by děti vedl ke spontánnímu vstřebávání vědomostí a osvojování dovedností ve speciálním, pro ně připraveném prostředí.“ (AM, Úloha dítěte při nápravě společnosti, str.13)

TŘÍDA JE ROZDĚLENA NA OBLASTI:
1.oblast praktického života, kde jsou připraveny pomůcky pro rozvoj sebeobsluhy, péče o sebe i o okolí, je zde zahrnuta i část, kde se děti učí i morální pravidla, pravidla „dobrých mravů“, ke které spontánně dochází v rámci každodenní interakce s dětmi a dospělými.

Součástí třídy i je plně vybavená kuchyň s tím rozdílem, že její pracovní plocha odpovídá výšce dětí tohoto věkového období

2. oblast se smyslovým materiálem, kde procvičují rozlišování, srovnávání, třídění, pojmenovávání či popisování smyslových vjemů z různých hledisek, např. délky, šířky, teploty, hmotnosti, vlastnosti, barvy, polohy atd.

3.oblast rozvoje jazyka, který se rozvíjí ve třech úrovních-v oblasti mluveného slova, rozvoje psaní a čtení.Zaměřuje se na všeobecný rozvoj řeči, slovní zásobu, artikulovanou mluvu či tvorbu věty. Zkoumáme jaký zvuk patří ke kterému symbolu, což přirozeně vyústí v skládání slov a čtení knížek

4.oblast rozvoje matematiky– kde se používají speciálně vytvořené pomůcky, které dětem umožňují přijmout koncept počtu, symbolu,posloupnosti, početních operací a pokládají základy matematiky.

Mezi další oblasti vzdělávaní patří Zeměpis, kde děti poznávají tvary pevniny a vodních ploch, nacházejí názvy kontinentů či států, k nimž přiřazují vlajky

Přírodověda, kde se učí rozlišovat živou a neživou přírodu, znaky zvířat nebo zvířecí druhy

Nemalou roli hraje umění, výtvarná a hudební výchova.

Facebook