AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

ELEMENTARY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PROČ METODOU MONTESSORI?

Jsme přesvědčeni, že nejdůležitějšími roky ve vzdělání našich dětí není střední ani vysoká škola, ale prvních dvanáct let života. Právě v tomto období se formuje jejich smysl pro vnímání světa, jejich charakter a obraz sebe sama, jejich základní schopnosti a vědomosti a to, jak ocení rozmanitost umění a kultur světa. Naše děti hrají v procesu učení aktivní roli a objevují za pomoci učitelů svůj vlastní potenciál.

 

Cílem našeho základního vzdělání je v dětech rozvinout akademickou dychtivost, tvořivou mysl, pevný charakter, duch služby ostatním a pocit sounáležitosti a jednoty s ostatními lidmi na světě.

 

To vše přesahuje hranice tradičního vzdělávání a naše základní škola si vytkla cíl být v tomto ohledu výjimečnou školou.

Z ČEHO VYCHÁZÍME?

 • Vycházíme z vývojových zákonitostí dítěte a jeho zájmu.
 • Připravené, podnětné prostředí pro věkově smíšené třídy, kdy děti jsou ve věku 6-15 let.
 • Česko-anglické prostředí.
 • Vysokoškolsky vzdělaný pedagog s montessori vzděláním.
 • Učitel jako průvodce, který děti inspiruje a motivuje nikoliv jako tyčící se autorita.
 • Dítě je rovno dospělému ve své lidské důstojnosti.
 • Cílem této vývojové fáze je objevování a fungování světa.
 • Učení v souvislostech.
 • Každodenní práce s montessori materiálem se zapracovanou kontrolou chyby.
 • Slovní hodnocení. Bez odměn a trestů. Chyba jako přítel.
 • Třídy s wi-fi připojením a možností každodenní práce s nejmodernějšími technologiemi.
 • Vzdělání, které odpovídá na potřeby současného světa jako cesta k poznání, k životu, k jazykům, k ostatním lidem i k sobě samým.
 • Učení prožitkem, vlastní zkušeností a srdcem.
 • Velký prostor pro objevitelskou mentalitu dítěte, jeho kreativitu a osobní růst v připraveném prostředí třídy i venku.
 • Prioritami jsou dobrý charakter a radost z učení nikoli memorování vědomostí.
 • Pěstování slušnosti, laskavosti a fair play jednání.
 • Harmonické vztahy mezi učiteli a žáky.
 • Rodič a učitel jako společní průvodci na cestě rozvoje každého jednotlivého dítěte.
 • Otevřený multikulturní, mezigenerační prostor pro celé rodiny.

PRAVIDLA NAŠÍ ŠKOLY

 • Chceme dodržovat smysluplná pravidla, protože nás chrání a přináší prospěch
 • Chceme dodržovat čistotu a hygienu, abychom byli zdraví, silní a příjemní ostatním
 • Chceme být ohleduplní a přátelští
 • Chceme řešit problémy verbálně a laskavě nikoliv fyzicky
 • Chceme ozdobit svou řeč zdvořilými slovy, která projevují druhým úctu
 • Chceme opatrovat lidskou důstojnost
 • Chceme trpělivě dokončit svou práci
 • Chceme dát prostor kreativitě
 • Chceme vidět věci v souvislostech
 • Chceme být citlivý, když je někdo smutný
 • Chceme se starat se o Zemi a chránit ji

TÝM

Facebook