AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori o.p.s.
Široký vrch 363, 434 01 Most
office@amaschool.cz | +420 702 279 927
SPONZOŘI | KALENDÁŘ | FOTOGALERIE

PROJEKTY

PRÁVĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:


Název projektu: Šablony III – Sovička 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.


Název projektu: Vybavení a zřízení nové multifunkční učebny ZŠ v AMA SCHOOL o.p.s.

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004069

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na AMA SCHOOL v rámci klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi – a to formou zařízení multimediální jazykové učebny digitálních technologií s katedrou pro chemické a fyzikální pokusy vč. vybavení a nábytku. Součástí projektu bude i úprava zeleně
ve školní zahradě.

Dotace: 2 124 936,58,- Kč

Spoluúčast: 236 104,07,- Kč

Celkem: 2 361 040,65,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Škola pro celou rodinu
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016362

Cílem projektu je zajištění služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování s cílem usnadnit rodičům sladění pracovního rytmu s péčí o děti.


Název projektu: Panoráma starého Mostecka
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378

 • Projekt realizovaný v rámci partnerství s Oblastním muzeem a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací jako příjemcem dotace.
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
 • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022
 • Předmětem projektu je vytvoření digitálního vzdělávací zdroje (DVZ), který bude tvořen třemi vzdělávacími moduly:
 • Stereoskopické obrazy – „Svět i region kolem roku 1900“
 • Historické fotografie Mostecka a
 • Virtuální muzeum Mostecka.
  Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky ze ZŠ a SŠ do procesu učení.
 • Cílem projektu je vytvoření nové interaktivní formy prezentace exponátů/sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, která bude přístupná a využitelná online nebo prezenčně za pomoci digitálních technologií pro potřeby vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ. Tato forma výuky je klíčem ke zlepšení kvality vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti žáků v předmětech jako dějepis, vlastivěda, zeměpis a přírodověda. Projekt se soustředí na zapojení digitálních technologií do výuky žáků s důrazem na interaktivní zapojení. U žáků dojde k zvýšení digitální gramotnosti a informatického myšlení. Projekt počítá se zapojením žáků se SVP, pro jejichž potřeby bude DVZ také připraven.
 • Projekt Panoráma starého Mostecka je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Vzdělávání Šablony II 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Název projektu: Klíče k úspěšnému učení

Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání
Výzva:  č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.
Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor:               Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.
Partner:                    Asociace Montessori ČR z.s.
Realizace:                01.07.2018 – 30.06.2021

Centra kolegiální podpory v krajích:   6 krajů

 • m. Praha – Marché Montessori, Praha
 • Olomoucký – MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou (od 21.2.2019)
 • Jihomoravský – Montessori Institute ZŠ, Brno,
 • Královéhradecký – Montessori MŠ a ZŠ Náchod,
 • Moravskoslezský – Labyrint- Lhota.
 • Ústecký – Ama School Most

Kontaktní osoba:                Mgr. Dagmar Krásná, Montessori školy Andílek
za realizátora projektu:   dagmar.krasna@montessoriandilek.cz

Odborný garant:                 Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Cíl projektu:

Cílem projektu je úspěšně zavést formativní hodnocení v 6-ti ZŠ, které budou dále působit jako centra formativní podpory v 6-ti krajích ČR, stanou se tzv. leadery a inspirátory pro ostatní instituce základního vzdělávání ve vybraných regionech.

Záměrem center formativní podpory je inspirovat a podpořit ZŠ v krajích v zavádění a využívání formativního hodnocení a ve sbližování hodnocení výkonu žáků, a to formou vzájemného sdílení znalostí a zkušeností v tzv. formativních skupinách.

Dalším cílem projektu je přinést do ČR inovativní zahraniční metodiku nástrojů formativního hodnocení „Developmental Environmental Ratig Scale“ (DERS) a „Minnessotta Executive Functions Scale“ (MEFS).

Realizováno prostřednictvím projektu ESF Klíče k úspěšnému učení č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271


Název projektu: Vzdělávání Sovička Šablony II 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Název projektu: Přístavba školky a předškolky v AMA SCHOOL

Cílem projektu je zvýšení kapacity, kvality a dostupnosti infrastruktury pro  poskytování finančně a místně dostupných služeb pro vzdělávání dětí a péči o děti od 2 v sociálně vyloučené lokalitě Mostecka a tím tak podpora zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Dílčími cíli projektu jsou:

 • rozšíření kapacit kvalitní a dostupné infrastruktury zařízení pro děti předškolního věku včetně dětí od 2 let rekonstrukcí stávajícího objektu MŠ a přístavbou části MŠ,
 • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury zařízení realizací novostavby kuchyně a jídelny pro děti předškolního věku,
 • dovybavení učeben MŠ pomůckami a zahrady venkovními herními – dětské hřiště – prvky pro aktivní vyžití dětí.

Na realizaci projektu je poskytována podpora z EU.

cedule2

PŮDORYS PŘÍSTAVBY:

Přístavba jídelny - stavo2 půdorys

Facebook